Na temelju  članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13, 85/15), Skupština Hrvatskog badmintonskog saveza, na sjednici održanoj 26.  veljače 2018. donosiSTATUT HRVATSKOG BADMINTONSKOG SAVEZA
 


             (Izmjene i dopune Statuta na sjednicima održanim 9.ožujka 2020. ,16. prosinca 2021., 19. prosinca 2022.)

I.  OPĆE ODREDBE


Članak 1.
(1) Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu znaka i pečata, o ciljevima i području djelovanja Hrvatskog badmintonskog saveza (u daljnjem tekstu: Savez) sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se osiguravaju ciljevi, kao i gospodarske djelatnosti koje se obavljaju sukladno zakonu, način osiguranja javnosti rada, članstvo Saveza, tijela Saveza, djelokrug i način rada, a u svrhu ostvarivanja potreba i interesa badmintonskog sporta kao i način predstavljanja badmintonskog sporta Republike Hrvatske u pripadajućem međunarodnom sportskom udruženju, prestanku postojanja Saveza, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.  

(2) Savez je jedini nacionalni sportski savez koji potiče i promiče badminton u Republici Hrvatskoj.  
            
Članak 2.
(1) Naziv Saveza je: Hrvatski badmintonski savez. 

(2) Skraćeni naziv Saveza je: HBS. 

(3) Pored naziva na hrvatskom jeziku, Savez će u međunarodnim odnosima rabiti naziv na engleskom jeziku: Croatian Badminton Association i skraćeni naziv CBA. 

Članak 3.
Sjedište Saveza je u Zagrebu. 

Članak 4.
Savez ima svojstvo neprofitne pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave i Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske. 

Članak 5.
(1) Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

(2) Savez se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama. 

Članak 6.
(1) Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik, direktor i glavni tajnik Saveza. 

(2) Određene poslove zastupanja Upravni odbor Saveza može prenijeti na treće osobe, na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja. 

Članak 7.
(1) Savez ima znak i pečat. 

(2) Znak Saveza je stilizirana badmintonska loptica crvene boje i natpis Badminton Croatia.


(3) Pečat  Saveza je okrugloga oblika, promjera 35 mm i prikazuje badmintonsku lopticu stiliziranu u obliku hrvatske trobojnice s grbom.

Članak 8.
(1) Savez je osnivač i punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora.

(2) Savez je član Badmintonske svjetske federacije (BWF), Badmintonske evropske konfederacije (BEC), Sredozemne badmintonske konfederacije (COMEBA) i Balkanske badmintonske federacije (BBF).

(3) Savez se može učlaniti ili udružiti i u druge domaće i međunarodne organizacije i udruge kad je to od interesa za badminton, a nije u suprotnosti s Ustavom RH i drugim propisima. 

Članak 9.
(1) Rad Saveza je javan. 

(2) Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem svojih članica i drugih zainteresiranih tijela i organizacija odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Saveza. 

(3) Obavještavanje javnosti kao i članstva Saveza vrši se i objavljivanjem Statuta, odluka, općih i drugih akata, te informacija na službenim mrežnim stranicama Saveza www.cba.hr. 

(4) Službena unutarnja komunikacija u Savezu je isključivo pisana.

(5) Sjednice tijela Saveza su otvorene za javnost. Javnost se iznimno može isključiti sa sjednica tijela Saveza u sljedećim slučajevima:
-    kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu 
-    kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Saveza.

Članak 10.
U Savezu nije dozvoljen niti jedan vid diskriminacije (klupski, rasni, nacionalni, etnički, spolni, vjerski, politički i drugi), te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.
(...)

Statut HBS-a- ( izmjene i dopune 19. prosinca 2022.)

Kalendar

Datum
Naziv
Rang
Datum
Naziv
Grad
Datum
Naziv
Grad
Datum
Naziv
Grad
Datum
Naziv
Grad

Pogledaj kalendar