Kategorizacije


Kategorizacija je postupak kojima HOO na osnovu sportskoga rezultata razvrstava sportaše u određene kategorije vrhunskih (I-III. kategorija) ili vrsnih (IV-VI.) sportaša, te im na osnovu toga osigurava određena prava odnosno potporu. Kategorizacije su osnovni kriterij na temelju kojega se vrednuje rad nacionalnoga sportskog saveza, a na lokalnoj razini rad lokalnog sportskog saveza odnosno kluba.

Kategorizacije se sprovode kroz Pravilnik HOO-a, koji propisuje i kriterije za svaki od sportova, uključujući i badminton:
- Pravilnik o kategorizaciji
- Kriteriji za kategorizaciju
- Obrazac kategorizacije
Na osnovu tih dokumenata HOO vodi registar sportaša po sportovima i kategorijama:
- upisnik kategoriziranih sportaša HOO-a - badminton


nazad